Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen.
De termijn gedurende welke het herroepingsrecht bestaat, vangt aan op ………………………… (in te
vullen door de handelaar alvorens bij het formulier aan de consument verstrekt).
Indien de consument dit formulier niet heeft ontvangen vangt de herroepingstermijn aan op het moment
dat de consument dit formulier heeft ontvangen, waarna hij evenwel in alle gevallen verstreken is na één
jaar en 14 kalenderdagen.
Indien de consument niet alle vereiste informatie heeft ontvangen vangt de herroepingstermijn aan op het
moment dat de consument over die volledige informatie beschikt, waarna hij evenwel in alle gevallen
verstreken is na 3 maanden en 14 kalenderdagen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen zendt de consument de handelaar met gebruikmaking van
onderstaande naam en adres een kennisgeving op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld schriftelijk
per post of e-mail). De consument kan het formulier gebruiken, maar is hiertoe niet verplicht.
Een consument die het recht van herroeping uitoefent, kunnen geen kosten worden aangerekend.
In aanvulling op het herroepingsrecht kunnen er consumentenrechten uit hoofde van het nationale
verbintenissenrecht bestaan (bijvoorbeeld beëindiging van de overeenkomst indien bepaalde informatie
niet werd verstrekt).

Verbod op vooruitbetalingen
Tijdens de herroepingstermijn is iedere vorm van vooruitbetaling door de consument verboden. Dit verbod
betreft iedere vorm van vergoeding, zoals het doen van een aanbetaling, verstrekking van garanties, het
reserveren van geld op een rekening, uitdrukkelijke schuldbekentenis en dergelijke.
Naast betalingen aan de handelaar vallen ook betalingen aan derden onder dit verbod.